Hygien kontroll av luft (lufthygien) och på ytor (städningshygien) är särskilt viktig i verksamheter där farliga toxiner, bakterier och virus kan spridas genom luften, speciellt om vissa utvecklas till resistenta och livshotande mikroorganismer.

Om smittspridning sker till känsliga mottagargrupper med nedsatt eller svagt immunförsvar kan det få allvarliga konsekvenser.

Särskilt sjukhus, äldrevård, förskolor, skolor och verksamheter där många människor kommer i nära kontakt med varandra, eller hanterar födoämnen (ex livsmedelshantering, restauranger etc.), måste ha en kvalificerad och väl fungerande hygienkontroll av högsta kvalité.

En viktig komponent i luftkvaliteten är mängden och storleken fina partiklar som svävar i luften. Dessa är nämligen svävande farkoster för mikroorganismer (bakterier, mögel, virus) som följer med inandningsluften.

Det finns olika faktorer som påverkar luftkvaliteten:

Felaktigt anpassad ventilation

En effektiv ventilation innebär mer än att en bestämd mängd luft ska passera en fläkt eller ett don. Effektiviteten avgörs av hur mycket gammal luft som byts ut mot ny frisk luft i utrymmets hela luftvolym.

För att det ska vara en god luftkvalitet måste undertrycket i huset kompenseras så att luft inte kan komma in via otätheter i väggar, golv och tak som rörgenomförningar, elledningar, kulvertar och skorstenar med mera. Luften ska komma in genom de tilluftdon som finns.

Fuktskador

För hög fukthalt i inomhusluften, i byggnadskonstruktionen eller under ytmaterial är ofta en orsak till problem med luftkvaliteten. Fukten kan orsaka olika kemiska reaktioner och tillväxt av mikroorganismer. Gamla fuktskador som är uttorkade kan påverka luftkvaliteten negativt om inte allt fuktskadat material är borttaget.

Mikroorganismer

De mikroorganismer som förknippas med inomhusluft är främst bakterier och mögelsvampar. En stor del av bakterierna kommer från de människor som vistas i lokalerna. Mögel kommer främst in med uteluften men tillväxt i byggnadskonstruktioner eller på ytor inomhus kan bidra till förhöjd mögelhalt. Halterna i rumsluften beror till stor del på hur mycket som virvlas upp från golv och andra ytor. Det gör att det är vanligare med förhöjda halter av mikroorganismer i till exempel skolor än i bostäder. Forskning tyder på att hälsoproblem inomhus som är kopplade till mikroorganismer i första hand inte är en direkt följd av exponering av celler eller sporer. I stället verkar hälsoeffekten hänga ihop med ämnen som mikroorganismer avger till omgivningen, där en del kan uppfattas som dålig lukt.

 

Vi på Biolabb Dalarna AB utför mikrobiologisk luftkontroll och ytkontroll enligt ISO 14698-1 och EU GMP Annex 1. Kontakta oss gärna för mer information och bokning.