Luftkvaliteten är viktig. Luftföroreningar kan orsaka en mängd sjukdomar och ohälsotillstånd. Många människor upplever problem med inomhusmiljön de vistas i.

Det kan vara både på jobbet och hemma, och vill försäkra sig om att allt står rätt till. Vi på BIOlabb Dalarna arbetar med kontroller av olika slag.

En viktig komponent i luftkvaliteten är mängden och storleken fina partiklar som svävar i luften. Dessa är nämligen svävande farkoster för mikroorganismer (bakterier, virus) som följer med inandningsluften. Mikrobiell luftkvalitet måste bestämmas främst med partikelräknare och provtagare i luft för CFU-mätning (d v s bakterier i luft) med regelbundna kontroller.

Egentligen är det självklart att luftens renhetsgrad borde styra ventilationsnivåer och inställning för luftkontroll, vilket även ekonomiskt innebär att luftkontrollmätningar är avgörande för hygien och ekonomi.

Flera studier och vanlig eftertanke som stöd har pekat på att skolor ofta har kraftigt förhöjda partikelhalter under lektionerna och senare delen av dagen. Skolorna har därför skyldighet enl miljöbalken att ha kontroll över dessa och åtgärda om nödvändigt. Mycket talar för att det för närvarande inte finns någon som helst kontroll på skolor om partikelhalten.

Partiklar i luften svarar för en mängd konstaterade hälsoproblem, hjärt- och kärlsjukdomar, allergier, cancer m fl. Peters et al rapporterar att en ökning av PM2,5 (partiklar ≤ 2,5 mikrometer) med 25 mikrogram/m3 luft i 2 timmar ökar risken för hjärtinfarkt med ca 50 % upp till 24 timmar efter exponeringen. Detta är bara ett exempel. Det finns mängder av studier, även svenska. En annan studie (Pope et al) visade att varje minskning av partiklar i luften med 10 mikrogram/m3 luft ökade den förväntade levnadstiden med 0,61 år. Som jämförelse är hygieniska gränsvärdet för partiklar/damm (arbetsmiljö) omkring 2-5 mg/m3 luft (= 2 000-5 000 µg/m3 luft), d v s ett hälsoskydd i skolor och på arbetsplatser bara till namnet.

Vanliga symtom vid problem med inomhusmiljö:

Slemhinn- och luftvägssymptom – känsla av irritation och/eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.

Hudsymptom – värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.

Allmänsymptom – trötthet, koncentrationsvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet, andningssvårigheter.

Andra problem – t.ex. upplevelse av obehaglig luft, exempelvis lukt av mögel, jord

Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida.

 

Vi erbjuder partikelmätning enligt ISO 14644-1 och EU GMP Annex 1. Kontakta oss gärna för mer information och bokning av partikelmätning.