Att brunnsvatten har en bra kvalitet är viktig, eftersom det har stor betydelse för hälsan. Här kan ni läsa mer om olika parametrar och varför det är så viktigt att ha koll på sin dricksvattnets kvalitet.

Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet. Det är inte självklart att dricksvattnet från den egna brunnen har en bra kvalitet. Det är oftast grundvatten som används i enskilda vattentäkter. Grundvattenkvaliteten varierar över landet och beror bl.a. på hur jorden och berggrunden ser ut och på olika föroreningar, t.ex. jordbruk, djurhållning, enskilda avlopp och industrier. Enligt livsmedelsverket ska man regelbundet testa sitt vatten för att vara säker att vattnet är hälsosamt. Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten.

Kvalitetsproblemen ser olika ut i olika typer av brunnar, men i både bergborrade och grävda brunnar är en för hög halt mikroorganismer, t.ex. bakterier, den vanligaste orsaken till otjänligt dricksvatten. Mikrobiologiska föroreningar kan ge akuta hälsoeffekter, främst mag- och tarmsjukdomar. Dessa mikroorganismer kan i sällsynta fall även orsaka allvariga kroniska skador.

Om man tittar till kemiska ämnen, då är arsenik den vanligaste orsaken till dåligt vatten i bergborrade brunnar, följt av uran och fluorid. I grävda brunnar är det främst uran, nitrat och koppar. Kemiska ämnen kan också orsaka hälsoeffekter på längre sikt, till exempel cancer. I enstaka fall kan de orsaka akuta effekter. (källa: livsmedelsverket)

Livsmedelsverket har sammanställt en lista med alla viktiga parametrar man bör testa minst vart tredje år. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta vattnet oftare. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet testas minst en gång per år. Det är extra viktigt att testa dricksvattnet om små barn ska dricka vattnet, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, t.ex. fluorid, koppar och nitrit. Vi, på BIOlabb Dalarna AB, har sammanställt vattenanalyspaket baserat på Livsmedelsverkets rekommendationer. Så du kan helt enkelt välja det paket som bäst passar din situation och beställa med vårt beställningsformulär.

Ladda ner vår folder 'Dricksvattenanalys: parametrar' för mer information om de olika analysparametrar. Fler dokument hittar du här.